Szukaj

Konwertery danych w systemach kontroli stanu systemów ciepłowniczych

system ciepłowniczy

Konwersja danych to proces przekształcania jednego rodzaju wielkości w inną, równoważną wielkość. Przykładem konwersji może być zamiana temperatury podanej w skali Fahrenheit’a na odpowiadającą jej wartość w skali Celsjusza, zapis znaku ASCII w postaci binarnej lub szesnastkowej, czy zamiana dolarów na złotówki.

Co to są konwertery danych?

Konwertery danych to urządzenia, których zadaniem jest automatyczne przetwarzanie danych z jednego formatu do drugiego. Przykładem konwertera może być wyświetlacz cyfrowy, który zamienia cyfrę dziesiętną zapisaną w postaci dwójkowej w znak graficzny odpowiadającej cyfrze dziesiętnej. Pierwsza konwersja to przekształcenie cyfry dziesiętnej do postaci binarnej, a druga konwersja to wyświetlenie znaku graficznego odpowiadającego tej cyfrze.

Konwertery odgrywają bardzo istotna rolę w telemetrycznych systemach kontroli i sterowania. W skład nawet niewielkiego systemu wchodzi duża liczba różnego typu urządzeń pomiarowych, modułów telemetrycznych, sterujących i wykonawczych wyprodukowanych w różnych okresach w oparciu o dostępne w tym czasie technologie i standardy, przez różnych producentów decydujących się na te lub inne rozwiązania i standardy techniczne. Rolą konwerterów jest zapewnienie prawidłowej współpracy tych urządzeń w ramach systemu wykorzystującego wybrane przez jego twórcę rozwiązania.

Znaczenie konwerterów danych w systemach ciepłowniczych

Rolę i znaczenie konwerterów dobrze ilustruje system ciepłowniczy. Systemy ciepłownicze, takie jak system rozliczania poboru ciepła są obecne od dawna. Modernizacja czy rozbudowa takiego systemu wiąże się z wymianą lub dodaniem kolejnych liczników ciepła. Liczniki ciepła wyprodukowane kilka czy kilkanaście lat wcześniej są już na ogół nieobecne w sprzedaży. Z kolei nowe, zwłaszcza wykonane przez innych producentów mogą wykorzystywać inne standardy transmisji. O ile wcześniejsze liczniki wykorzystywały komunikację szeregową RS232, nowsze nie zawsze oferują ten rodzaj transmisji. Co prawda większość producentów oferuje liczniki wyposażone w kilka interfejsów, ale nie zawsze i nie wszystkie rodzaje. Aby efektywnie zarządzać systemem, niezbędne jest wykorzystanie konwertera rodzaju transmisji oferowanego przez licznik, do jednorodnego rodzaju transmisji obowiązującego w systemie. W odróżnieniu od wymiany wielu liczników zastosowanie konwerterów jest rozwiązaniem znacznie tańszym i bardziej opłacalnym, bo dotyczy dopasowania tylko nowych elementów systemu.

Konwertery danych zwiększają dokładność monitorowania i kontroli systemów ciepłowniczych. Ułatwiają zarządzanie zasobami i optymalizację pracy instalacji grzewczych. Dzięki konwerterom danych urządzenia takie, jak liczniki, koncentratory, sterowniki i urządzenia sterujące niezależnie od producenta, roku produkcji, wykorzystanych do ich budowy technologii są widziane i obsługiwane przez system ciepłowniczy jako identyczne urządzenia. Zarządzanie nimi, czyli odczyt danych z liczników, czy sterowanie zaworami lub serwomechanizmami, jest identyczne w każdym fragmencie sieci ciepłowniczej, a ich rozróżnianie odbywa się wyłącznie przez identyfikator. Jednorodność danych spływających od i wysyłanych do wszystkich urządzeń zwiększa szybkość, precyzję i niezawodność działania systemu kontroli, przez co umożliwia optymalizację całego procesu.

Rodzaje konwerterów danych stosowanych w ciepłownictwie

Jednym z najczęściej stosowanych w ciepłownictwie konwerterów jest konwerter RS232/485, zapewniający konwersję ze standardu RS232 na RS485, zapewniający zwiększenie zasięgu magistrali i liczby urządzeń w sieci RS485. Równie powszechnie stosowany jest konwerter RS485 do odczytu liczników ciepła w standardzie L2C z transmisją RS485 oraz RS232 i protokołu Modbus RTU. 

Z kolei konwertery ETH1 i ETH2 umożliwiają podłączenie do sieci Ethernet urządzeń wyposażonych w złącze M-Bus Slave (np. inteligentne liczniki energii elektrycznej i regulatory – tylko ETH2) lub szeregowe RS232 (np. regulatory, czytniki, wagi, koncentratory itp.).

Jeszcze inne konwertery umożliwiają konwersję sygnału RS232 lub M-Bus Slave na RS485, konwersję sygnału RS232, M-Bus Slave lub RS485 na standard M-Bus Master w dużych sieciach transmisyjnych, itp.

Przyszłość konwerterów danych w zarządzaniu ciepłownictwem

Przyszłość telemetrii, a tym samym konwerterów danych w zarządzaniu ciepłownictwem wydaje się niezagrożona i wraz z rozwojem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań skazana na szybki rozwój.

Nowe technologie, jak choćby rury preizolowane spowodowały znaczący rozwój systemów alarmowych sieci ciepłowniczych, których głównym zadaniem jest nadzór właściwego stanu infrastruktury, sygnalizowanie i lokalizacja zagrożeń oraz awarii, w tym głównie lokalizacja wycieków i neutralizacja ich skutków dla samej sieci ciepłowniczej, jak również środowiska naturalnego. Sukcesy systemów telemetrycznych, których jednym z zadań jest rozliczanie zużycia ciepła sprawiły, że znalazły one zastosowanie w zyskującej coraz większą popularność automatyce budynkowej. Właściciele domów, zarządcy i administratorzy osiedli mieszkaniowych, obiektów usługowych, bloków wykorzystują m.in. systemy zarządzania ciepłownictwem do monitorowania i optymalizacji zużycia ciepła, a tym samym kosztów ogrzewania budynków.

Chcesz wdrożyć system telemetryczny do swojego biznesu?