Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CONTROL.COM.PL

 

§1

Dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego sklep internetowy

 1. Właścicielem internetowego sklepu contro.com.pl jest firma Control Sp. z o.o., z siedzibą: 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 69, NIP 625-20-91-703, REGON: 276601412,  Numer KRS:0000071657 XII Wydział Gospodarczy KRS w Opolu tel. (77) 4663797 fax.  (77) 4663073 www.control.com.pl
 2. Rachunek bankowy prowadzony jest przez BANK ZACHODNI WBK SA Numer rachunku: 02 1090 2239 0000 0001 0485 6413

§2

Przedmiot sprzedaży

 1. Sklep CONTROL.COM.PL oferuje szeroko rozumiane fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski produkty.
 2. Na podstronach produktowych sprzedawca zamieszcza w miarę możliwości najbardziej kompletne opisy produktów i  zdjęcia pokazujące cechy funkcjonalne produktów

§3

Cena zakupu towaru, cena dostawy towaru, sposoby regulowania należności

1. Podane w sklepie internetowym  ceny są wyrażone w PLN i są cenami netto; nie zawierają należnego podatku VAT

2. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

3. Cenę dostawy towaru kupujący wybiera na końcu składania zamówienia.  Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia kupujący jest informowany przez sklep internetowy o łącznej kwocie zamówienia  i kosztach jego dostawy. Ceny dostawy towaru mogą się nieznacznie różnić od powszechnych stawek oferowanych przez Pocztę Polską i firmę kurierską.

4. Należności za zamówienia  można uregulować:

 1. przelewem na konto Control Sp. z o.o.: BANK ZACHODNI WBK SA, nr rachunku:  02 1090 2239 0000 0001 0485 6413.
 2. za pośrednictwem serwisu PAYU
 3. Przy odbiorze,  za pobraniem pocztowym lub pobraniem kurierskim

 

§4

Realizacja zamówień

1. Zamówienia w sklepie CONTROL.COM.PL można składać  bezpłatnie poprzez:

 1. sklep internetowy,
 2. e-mail: control@control.com.pl
 3. telefonicznie (77) 4663797 lub poprzez fax:  (77) 4663073. W przypadku zamówień telefonicznych kupujący ponosi koszty połączeń telefonicznych z  numerami telefonicznymi sprzedającego wg. stawek swojego operatora

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez sklep internetowy, email lub fax. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach pracy sklepu tj. pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem w godzinach 7.00-15.00

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na            koncie lub informacji z systemu  obsługi płatności PAYU o dokonaniu płatności za zamówienie.

5. W przypadku zamówień z zapłatą przelewem lub za pośrednictwem serwisu PAYU Sprzedawca automatycznie odstępuje od  umowy i realizacji zamówienia, jeżeli zapłata za zamówienie nie nastąpiła w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

6. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność po dostarczeniu towaru zgodnie z paragrafem 3 punkt 5c niniejszego regulaminu.

7. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

8. Sklep CONTROL.COM.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

9. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez kupującego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

10. Wyjątkiem są zamówienia specjalne, które są realizowane w terminie ustalonym z Zamawiającym.

11. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

12. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT oraz o ile występują niezbędne karty gwarancyjne. Dodatkowo Sprzedający dostarcza kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość mailem lub w wersji papierowej najpóźniej w dniu dostarczeniu towaru kupującemu oraz wraz z towarem w formie papierowej POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY będące załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

13. W przypadku promocji lub wyprzedaży realizacja następuje w kolejności napływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

 

§5

Gwarancja i reklamacje

1. Towary są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy , obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może być to dokument zakupu).
2. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego montażu lub użytkowania.
3. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres Control Sp. z o.o. ul. Opolska 69, 47-300 Krapkowice i opisać wadę.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Może ona zostać przedłużona przez samego gwaranta o okres 30 dni.
5. Decyzja o uwzględnieniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Kupujący również zostanie o tym fakcie poinformowany.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot ceny zakupu towaru. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.

§6

Warunki zwrotu towaru

1.        Na podstawie Art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta istnieje możliwość     dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia kupującemu .

2.        Na podstawie Art. 38  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo zwrotu zakupionego towaru nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do:

a.      Towarów na specjalne zamówienie, służących do zaspokojenia zindywidualizowanych wymagań kupującego

b.      Towarów posiadających krótki termin przydatności do użycia

c.      Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których  po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d.      Towarów dostarczonych w wyniku umowy zawartej w drodze aukcji publicznej

 1. Na podstawie Art. 32.1 ust. 3  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Na podstawie Art. 33. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (sprzedający zwraca koszty najtańszego oferowanego w sklepie internetowym sposobu dostawy).
 3. Na podstawie Art. 34.1 ust. 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru; Jeżeli zwrócony towar nosi widoczne ślady użytkowania uniemożliwiające ponowne wprowadzenie go do obrotu Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia stosownej kwoty od zwracanej kupującemu ceny zakupu towaru. Powyższe potrącenie dotyczy również uszkodzenia lub zagubienia przez kupującego oryginalnego opakowania zakupionego towaru.
 4.  O zamiarze zwrotu kupujący powinien poinformować sprzedającego najpóźniej  14 dnia od daty dostarczenia towaru np. za pośrednictwem  FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu lub w inny sposób za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Dane kontaktowe właściwe do dokonania zwrotu i dokonania zawiadomienia sprzedającego o zamiarze zwrotu : Control Sp. z o.o., z siedzibą: 47-300 Krapkowice, ul. Opolska 69,  tel. (77) 4663797 fax.  (77) 4663073 www.control.com.pl
 5. Koszty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby sprzedającego ponosi kupujący.

 

§7

Polityka prywatności

Firma CONTROL Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Aby otrzymać informację o posiadanych danych osobowych prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza z wykorzystaniem adresu e-mail. Prośba o udostępnienie danych osobowych.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu sklepu internetowego control.com.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży i dostawy następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy/odbioru towaru/(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

Załącznik nr 2

do regulaminu sklepu internetowego control.com.pl

WZÓR POUCZENIA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny w sklepie internetowym Control.com.pl  sposób dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany przez Państwa numer konta i nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.